Selena: unijne dofinansowanie centrum R&D

Research Centre of Construction Technology, spółka z Grupy Selena – prowadząca działalność R&D – podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowane ze środków unijnych projektu modernizacji centrum badawczo-rozwojowego. Spółka w latach 2013-2014 planuje zrealizować inwestycję, której 40% mają stanowić fundusze przydzielone przez Ministerstwo Gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na rozwój i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego Research Centre of Construction Technology (RCCT), którego laboratoria zlokalizowane są w Siechnicach, Dzierżoniowie oraz Nowej Rudzie. RCCT większość środków zainwestuje w zakup specjalistycznego sprzętu, m.in. chromatografu gazowego, komory do badań starzeniowych, spektrometru na podczerwień oraz innych urządzeń służących badaniom i rozwojowi nowych produktów z branży chemii budowlanej.

Działalność R&D Seleny prowadzona jest w Polsce, Hiszpanii, Turcji i Chinach, a RCCT harmonizuje i unifikuje działania wszystkich zespołów w ramach ścisłej współpracy. Dzięki temu zapewniony jest transfer wiedzy pomiędzy spółkami Grupy ze wszystkich regionów świata, co pozwala szybko odpowiadać na potrzeby klientów Seleny na świecie. . Wynika to z globalnego charakteru aktywności Grupy, która obecna jest w ponad 70 krajach świata. Szeroki zasięg terytorialny produktów spółki wymaga dostosowania oferty do specyfiki poszczególnych rynków.

„Innowacyjność i rozwój nowych produktów stanowią jeden z filarów strategii Grupy Selena. W naszych działaniach chcemy położyć większy nacisk na działalność badawczo-rozwojową, którą realizujemy przez działy R&D zlokalizowane w czterech krajach oraz powołaną specjalnie do tego celu spółkę Research Centre of Construction Technology. Jej zadaniem jest integracja i intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych oraz wspieranie strategii budowania przewagi konkurencyjnej Grupy w oparciu o nowe pomysły oraz niespotykane rozwiązania technologiczne. RCCT prowadzi obecnie prace zmierzające do poszerzenia skali i możliwości swojej działalności. Dzięki środkom pozyskanym w ramach unijnego projektu Innowacyjna Gospodarka możliwy będzie zakup specjalistycznego sprzętu, co nie tylko usprawni pracę zespołu, ale także zwiększy możliwości poszukiwania nowatorskich rozwiązań” – mówi Jarosław Michniuk, prezes zarządu Selena FM SA.

Środki otrzymane w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCCT poprzez utworzenie Centrum B + R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Research Centre of Construction Technology została utworzona w 2010 roku w celu integracji i intensyfikacji działań badawczo-rozwojowych oraz wsparcia strategii budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Selena w oparciu o innowacyjne produkty i rozwiązania technologiczne. Laboratoria RCCT aktualnie zatrudniają około 30 osób i prowadzą stałą współpracę z działami badawczo-rozwojowymi zagranicznych spółek Seleny, a także uczelniami oraz instytucjami badawczymi i certyfikującymi w Polsce i na świecie. Do obszarów jej działalności należy przede wszystkim tworzenie receptur nowych produktów, modyfikacja istniejących rozwiązań, a także wsparcie techniczne dla produkcji marketingu i sprzedaży.