Informacje na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 1, ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej dostępne są również w wersji do pobrania:

PDF [1 013,90 KB]

Orion PU Sp. z o.o. posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Dzierżoniowie i w Nowej Rudzie i jest największym w kraju producentem pian poliuretanowych montażowych.

W Orion PU Sp. z o.o. – Zakładzie nr 1 w Dzierżoniowie produkowane są piany poliuretanowe montażowe w pojemnikach aerozolowych oraz czyścik do usuwania nieutwardzonej piany.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład, kierującego zakładem i adres.

Oznaczenie prowadzącego zakład, kierującego zakładem i adres.

Prowadzący Zakład: ORION PU Sp. z o.o.

Reprezentowanym przez:
Piotr Janaszek – Prezes Zarządu
Sebastian Wójcik – Członek Zarządu
Kontakt: tel. +48 74 645 02 01, fax: + 48 74 645 02 03, e-mail : orion@selena.com

Kierujący Zakładem:
Marek Bielas – Kierownik Zakładu nr 1
Kontakt: tel. +48 74 645 02 35, fax: + 48 74 645 02 03, e-mail : orion@selena.com

Adres:
58-200 Dzierżoniów , ul. Pieszycka 4

2. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Zakład nr 1 w Dzierżoniowie został zaliczony do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:

 • ZGŁOSZENIE ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 1 w Dzierżoniowie
 • PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 1 w Dzierżoniowie
 • RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 1 w Dzierżoniowie
 • WEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY dla: ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 1 w Dzierżoniowie

3. Charakter działalności prowadzonej w zakładzie

Orion PU Sp. z o.o. posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Dzierżoniowie i w Nowej Rudzie i jest największym w kraju producentem pian poliuretanowych montażowych.

W Orion PU Sp. z o.o. – Zakładzie nr 1 w Dzierżoniowie produkowane są piany poliuretanowe montażowe w pojemnikach aerozolowych oraz czyścik do usuwania nieutwardzonej piany.

4. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie zakładu.

Zakład stosuje dwie grupy materiałów niebezpiecznych.

Pierwsza grupa to gazy skroplone magazynowane w podziemnych i naziemnych zbiornikach. Gazy te to łatwopalne ciecze, których cięższe od powietrza opary mogą z nim tworzyć mieszaniny wybuchowe. Wdychanie oparów tych gazów może wywoływać uczucie senności, bóle i zawroty głowy a w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w otoczeniu . Kontakt z gazami w stanie ciekłym może powodować odmrożenia.

Druga grupa materiałów niebezpiecznych to ciecze mogące skazić glebę i wodę powodując długotrwałe skutki w środowisku, które przechowywane są w bezciśnieniowych zbiornikach magazynowych lub opakowaniach jednostokowych o pojemności 1 m³.

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie ORION PU Sp. z o.o. znajduje się również produkt gotowy, klasyfikowany do grupy aerozoli łatwopalnych których ilość łącznie z magazynowanymi gazami stanowi podstawę do zaliczenia zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku.

W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu:

Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona uruchamia system sygnalizacji pożarowej zainstalowany na terenie zakładu.

Przyciski uruchamiające system sygnalizacji pożarowej zostały rozmieszczone w wyznaczonych i oznakowanych miejscach na terenie całego zakładu. System zainstalowany jest w celu ostrzegania o zagrożeniu chemicznym i/lub pożarze. Dźwięk akustyczny umożliwia ewakuację pracowników w wyznaczone miejsce zbiórki.

Jeśli awaria, która miała miejsce powoduje zagrożenie poza terenem zakładu:

Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona powiadamia Burmistrza Dzierżoniowa lub komórki Urzędu Miejskiego Dzierżoniowa właściwe do spraw zarządzania kryzysowego jako ośrodka przekazywania informacji (służba dyżurna Burmistrza – osoba wyznaczona przez Burmistrza). Jednostką właściwą do spraw zarządzania kryzysowego w zakresie powiadamiania a awariach, których zasięg może rozprzestrzenić się na teren miasta jest Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i OC Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – tel. (074) 645 08 30.

Burmistrz (za pośrednictwem komórek, o których mowa wyżej lub osobiście) podejmuje decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych dla wybranych lokalizacji, znajdujących się lub mogących znaleźć się w zagrożonym obszarze.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach odbywać się może poprzez:

 • system elektronicznych syren alarmowych, obejmujący 6 syren alarmowych, rozlokowanych na terenie miasta Dzierżoniowa;
 • lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne oraz redakcje prasowe;
 • urządzenia nagłaśniające stacjonarne i ruchome na pojazdach służb ratowniczych, porządku publicznego i służb komunalnych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji zaistnienia rzeczywistego zagrożenia. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także ich odwołaniu podejmuje Burmistrz Miasta Dzierżoniowa lub osoba przez niego upoważniona – działając w jego imieniu.

Decyzja o wyborze lokalizacji, w których zostaną uruchomione sygnały alarmowe jest podejmowana przy uwzględnieniu zasięgu zagrożenia spowodowanego awarią
i kierunku wiatru. W przypadku rozwoju zdarzeń, powodujących zwiększenie obszaru, w którym wystąpiło zagrożenie zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu sygnałów alarmowych w dodatkowych lokalizacjach.

Szef Obrony Cywilnej poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Rzecznika Prasowego współdziała ze środkami masowego przekazu, o zasięgu lokalnym.

Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w ORION PU Sp. z o. o. – Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie osoba kierująca zakładem niezwłocznie informuje:

 • Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu , delegaturę zamiejscową w Wałbrzychu.

W przypadku realnej możliwości rozprzestrzeniania zagrożenia poza granice zakładu kierujący działaniami ratowniczymi przekazuje informacje do Służby Dyżurnej Straży Miejskiej lub Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowa Ruda ( Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich do spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności). Działania wymagające alarmowania i ostrzegania mieszkańców Nowej Rudy realizowane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2014 Burmistrza Nowej Rudy Szefa Obrony Cywilnej Miasta , z dnia 26 czerwca 2016.

SYGNAŁY ALARMOWE (ALARMY) ORAZ KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE WYDAWANE PRZEZ WŁAŚCIWY TERYTORIALNIE ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp.Rodzaj alarmuSposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowyśrodki masowego przekazuwizualny sygnał

alarmowy

1Ogłoszenie alarmuSygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minutPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2Odwołanie alarmuSygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minutPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.Rodzaj komunikatuSposób ogłoszenia komunikatuSposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowyśrodki masowego przekazuakustyczny system alarmowyśrodki masowego przekazu
1Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniamiPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

 

(podać rodzaj skażenia)

dla

2Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniamiFormę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji SanitarnejPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla
3Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiskaPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla
*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Po usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 • zawiadomić sąsiadów,
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
 • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
 • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu:

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży,
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • opuścić zagrożony teren,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej
 • bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę,
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników,
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne,
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji,
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

 

Schemat określający sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej na terenie zakładu ORION dostępne są również w wersji do pobrania:

Plik PDF [1 013,90 KB]