Informacje na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1, ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej dostępne są również w wersji do pobrania:

PDF [160,37 KB]

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 w Dzierżoniowie posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Dzierżoniowie i w Nowej Rudzie i jest największym w kraju producentem pian poliuretanowych montażowych o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej około 50 milionów pojemników. W zakładzie produkowane są piany poliuretanowe montażowe w pojemnikach aerozolowych oraz oraz czyścik do usuwania nieutwardzonej piany.

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 w Dzierżoniowie ma w swojej ofercie szeroką gamę pian jedno i dwukomponentowych w pojemnikach z aplikatorami pistoletowymi i wężykowymi do zastosowań w temperaturach letnich i zimowych przeznaczonych zarówno dla użytkowników domowych jak i profesjonalnych. Piany oferowane są w pojemnikach o objętości od 325 do 1000 ml.

Nazwa zakładu:

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów , ul. Pieszycka 3

Kontakt: tel. 074 645 02 O1 , e- mail : orion@selena.com

Oznaczenie kierującego zakładem dużego ryzyka oraz adres zakładu:
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1
58 – 200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 4,

Piotr Janaszek – Kierownik Zakładu
Kontakt : tel. 074 872 02 01 , e-mail : orion@selena.com

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 w Dzierżoniowie ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie, o którym mowa, prowadzący zakład przekazał Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 w Dzierżoniowie jest zakładem produkującym piany poliuretanowe zlokalizowanym na terenie WSSE INVEST-PARK, w podstrefie Dzierżoniów.

O zaliczeniu Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 w Dzierżoniowie, ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów do grupy zakładów o dużym ryzyku decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na jej terenie materiałów niebezpiecznych. Zakład stosuje dwie grupy materiałów niebezpiecznych.

Pierwsza grupa to gazy skroplone magazynowane w podziemnych i naziemnych zbiornikach. Gazy te to łatwopalne ciecze, których cięższe od powietrza opary mogą z nim tworzyć mieszaniny wybuchowe. Wdychanie oparów tych gazów może wywoływać uczucie senności bóle i zawroty głowy, a w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w otoczeniu. Kontakt z gazami w stanie ciekłym może powodować odmrożenia

Druga grupa materiałów niebezpiecznych to ekotoksyczne ciecze mogące skazić glebę i wodę powodując długotrwałe skutki w środowisku. Materiały z tych dwóch grup wykorzystane są do produkcji pian poliuretanowych, a z grupy drugiej do produkcji klejów poliuretanowych i znajdują się w wyrobach gotowych.

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 w Dzierżoniowie znajdują się również inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku.

W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu:

Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona uruchamia system sygnalizacji pożarowej zainstalowany na terenie zakładu.

Przyciski uruchamiające system sygnalizacji pożarowej zostały rozmieszczone w wyznaczonych i oznakowanych miejscach na terenie całego zakładu. System zainstalowany jest w celu ostrzegania o zagrożeniu chemicznym i/lub pożarze. Dźwięk akustyczny umożliwia ewakuację pracowników w wyznaczone miejsce zbiórki.

Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

Jeżeli awaria, która miała powoduje zagrożenie poza terenem zakładu Kierownik Zakładu lub osoba przez niego upoważniona powiadamia Burmistrza Dzierżoniowa lub komórki Urzędu Miejskiego Dzierżoniowa właściwe do spraw zarządzania kryzysowego jako ośrodka przekazywania informacji (służba dyżurna Burmistrza – osoba wyznaczona przez Burmistrza). Jednostka właściwą do spraw zarządzania kryzysowego w zakresie powiadamiania o awariach, których zasięg może rozprzestrzenić się na teren miasta jest Stanowisko ds.. zarzadzania kryzysowego i OC Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – tel.(074) 645 08 30

Burmistrz ( za pośrednictwem komórek, o których mowa wyżej lub osobiście podejmuje decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych dla wybranych lokalizacji, znajdujących się lub mogących się znaleźć w zagrożonym obszarze.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach odbywać się może poprzez:

 • System elektronicznych syren alarmowych, obejmujący 6 syren alarmowych, rozlokowanych na terenie miasta Dzierżoniowa;
 • Lokalne rozgłośnie i stacje telewizyjne oraz redakcje prasowe;
 • Urządzenia nagłaśniające stacjonarne i ruchome na pojazdach służb ratowniczych porządku publicznego i służb komunalnych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji zaistnienia rzeczywistego zagrożenia. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o odwołaniu podejmuje Burmistrz Miasta Dzierżoniowa lub osoba przez niego upoważniona – działając w jego imieniu.

Decyzja o wyborze lokalizacji, w których zostaną uruchomione sygnały alarmowe jest podejmowana przy uwzględnieniu zasięgu zagrożenia spowodowanego awarią i kierunku wiatru. W przypadku rozwoju zdarzeń, powodujących zwiększenie obszaru, w którym wystąpiło zagrożenie zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu sygnałów alarmowych w dodatkowych lokalizacjach.

Szef Obrony Cywilnej poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Rzecznika Prasowego współdziała ze środkami masowego przekazu o zasięgu lokalnym.

Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 w Dzierżoniowie osoba kierująca zakładem niezwłocznie informuje:

 • Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu , delegaturę zamiejscową w Wałbrzychu.

SYGNAŁY ALARMOWE (ALARMY) ORAZ KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE WYDAWANE PRZEZ WŁAŚCIWY TERYTORIALNIE ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał

alarmowy

1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

 

(podać rodzaj skażenia)

dla

2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla
*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Po usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 • zawiadomić sąsiadów,
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
 • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
 • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu:

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży,
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • opuścić zagrożony teren,
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej
 • bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę,
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników,
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne,
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji,
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

 

Schemat określający sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej na terenie zakładu Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 w Dzierżoniowie dostępne są również w wersji do pobrania:

Plik PDF [160,37 KB]