Informacje na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Oddział 1 – Zakład Produkcyjny , ul. Spacerowa 26 , 57-402 Nowa Ruda

Informacja na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na przypadek wystąpienia awarii na terenie zakładu Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 dostępna jest również w wersji do pobrania:

PDF [138,39 KB]

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Dzierżoniowie i w Nowej Rudzie i jest największym w kraju producentem pian poliuretanowych montażowych o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej około 50 milionów pojemników. W zakładzie produkowane są piany poliuretanowe montażowe w pojemnikach aerozolowych oraz kleje poliuretanowe. Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1 ma w swojej ofercie szeroką gamę pian jedno i dwukomponentowych w pojemnikach z aplikatorami pistoletowymi i wężykowymi do zastosowań w temperaturach letnich i zimowych przeznaczonych zarówno dla użytkowników domowych jak i profesjonalnych. Piany oferowane są w pojemnikach o objętości od 325 do 1000 ml.

Nazwa zakładu :

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
ul.Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów
Kontakt: tel. 074 645 02 01, e-mail : orion@selena.com

Oznaczenie kierującego zakładem dużego ryzyka oraz adres zakładu:

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1
57 – 402 Nowa Ruda , ul. Spacerowa 26,
Marek Bielas – Kierownik Zakładu
Kontakt: tel. 074 872 04 01, e-mail : orion2@selena.com

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie, ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie, o którym mowa, prowadzący zakład przekazał Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie jest zakładem produkującym pianki poliuretanowe oraz kleje poliuretanowe. Zlokalizowany jest na terenie WSSE INVEST-PARK, W podstrefie Nowa Ruda – Słupiec, przy ulicach Spacerowa – Zagórze.

O zaliczeniu Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 – Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda do grupy zakładów o dużym ryzyku decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na jej terenie materiałów niebezpiecznych. Zakład stosuje dwie grupy materiałów niebezpiecznych.
Pierwsza grupa to gazy skroplone magazynowane w podziemnych i naziemnych zbiornikach. Gazy te to łatwopalne ciecze których cięższe od powietrza opary mogą z nim tworzyć mieszaniny wybuchowe. Wdychanie oparów tych gazów może wywoływać uczucie senności, bóle i zawroty głowy a w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w otoczeniu . Kontakt z gazami w stanie ciekłym może powodować odmrożenia .
Druga grupa materiałów niebezpiecznych to ekotoksyczne ciecze mogące skazić glebę i wodę powodując długotrwałe skutki w środowisku.
Materiały z tych dwóch grup wykorzystane są do produkcji pian a z grupy drugiej do produkcji klejów i znajdują się w gotowych wyrobach.
Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie znajdują się również inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują O zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku.

Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie osoba kierująca zakładem niezwłocznie informuje:

 • Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu , delegaturę zamiejscową w Wałbrzychu.

W przypadku realnej możliwości rozprzestrzeniania zagrożenia poza granice zakładu kierujący działaniami ratowniczymi przekazuje informacje do Służby Dyżurnej Straży Miejskiej lub Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowa Ruda ( Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich do spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności). Działania wymagające alarmowania i ostrzegania mieszkańców Nowej Rudy realizowane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2014 Burmistrza Nowej Rudy Szefa Obrony Cywilnej Miasta , z dnia 26 czerwca 2016.

Lp.

Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

 

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

 

W każdym przypadku ogłoszenia alarmu przedstawiciele społeczeństwa powinni zachować się zgodnie z następującymi wskazówkami:

 1. Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
 2. Przebywając na terenie otwartym:
  •  zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  •  opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  •  postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  •  chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów.
 3. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
  • zawiadomić sąsiadów,
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej , TV kablowej lub na lokalne portale internetowe,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
  • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
  • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.).
  • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
  • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Selena Industrial Technologies Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie opracował i przedłożył Dolnośląskiemų Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska odpowiedni raport o bezpieczeństwie.

 

Raport o bezpieczeństwie opisuje główne scenariusze poważnych awarii przemysłowych, do jakich może dojść w Selena Industrial Technologies Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie. Do scenariuszy tych należą m.in. następujące zdarzenia:

 • rozszczelnienie lub przerwanie połączenia elastycznego fazy ciekłej pomiędzy autocysterną z gazem skroplonym a króćcem rozładunkowym,
 • przepełnienie zbiornika magazynowego z gazem skroplonym,
 • rozładunek zbiornika magazynowego z gazem skroplonym do otoczenia,
 •  pożar magazynu wyrobów gotowych.

Wskazane wyżej scenariusze zostały opisane w postaci reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych, dla których wykonano obliczenia pozwalające ocenić ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, na środowisko naturalne oraz zagrożenia dla infrastruktury. Poszczególne scenariusze opisują potencjalne zagrożenie w wyniku wybuchu i pożaru lub wystąpienia skażenia chemicznego.

Większość przewidywanych skutków poważnych awarii przemysłowych ograniczy się do terenu Selena Industrial Technologies Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie i nie będzie stwarzało zagrożenia dla społeczeństwa. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku awarii o rozmiarach katastrofy, jej skutki nie będą odczuwalne poza terenem zakładu.

W Selena Industrial Technologies Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie, zgodnie z Systemem Bezpieczeństwa stosuje się zasadę wielowarstwowego zabezpieczenia instalacji i zakładu jako całości przed wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych. Zasada zabezpieczenia, o której mowa wyżej, jest zgodna z zasadami określonymi w literaturze jako Analiza Warstw Zabezpieczeń (AWZ) lub w opracowaniach anglojęzycznych jako Layer Of Protection Analysis (LOPA).

Zasada wykonywania zabezpieczeń według metodyki warstw zabezpieczeń oznacza stosowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych na przynajmniej trzech tak zwanych warstwach:

 • zapobiegania,
 • ochrony (zwalczania skutków awarii awarii),
 • przeciwdziałania (ograniczania wpływu skutków awarii).

Elementy zabezpieczeń technicznych działają w sposób ciągły lub są uruchamiane w sytuacji wystąpienia awarii. Ponadto w każdym przypadku wystąpienia awarii przemysłowej działania ratownicze podejmuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie.

 

Informacja na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na przypadek wystąpienia awarii na terenie zakładu Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 – Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie dostępna jest również w wersji do pobrania:

Plik PDF [138,39 KB]