Informacje na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 2, ul. Spacerowa 26 57-402 Nowa Ruda

Informacja na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na przypadek wystąpienia awarii na terenie zakładu ORION dostępna jest również w wersji do pobrania:

PDF [231,57 KB]

Orion PU Sp. z o.o. posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Dzierżoniowie i w Nowej Rudzie i jest największym w kraju producentem pian poliuretanowych montażowych o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej około 50 milionów pojemników. W zakładzie produkowane są piany poliuretanowe montażowe w pojemnikach aerozolowych oraz kleje poliuretanowe. Orion PU Sp. z o.o. ma w swojej ofercie szeroką gamę pian jedno i dwukomponentowych w pojemnikach z aplikatorami pistoletowymi i wężykowymi do zastosowań w temperaturach letnich i zimowych przeznaczonych zarówno dla użytkowników domowych jak i profesjonalnych. Piany oferowane są w pojemnikach o objętości od 325 do 1000 ml.

Nazwa zakładu :

ORION PU Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów , ul. Pieszycka 4,
Piotr Janaszek Prezes Zarządu,
Sebastian Wójcik Członek Zarządu,
Kontakt: tel. 074 645 02 01, e-mail : orion@selena.com

Oznaczenie kierującego zakładem dużego ryzyka oraz adres zakładu:

ORION PU Sp. z o.o Zakład Produkcyjny nr 2,
57 – 402 Nowa Ruda, ul. Spacerowa 26,
Barbara Manikajło Kierownik Zakładu nr 2,
Kontakt: tel. 074 872 04 01, e-mail : orion2@selena.com

ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie, o którym mowa, prowadzący zakład przekazał Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.
Orion PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie jest zakładem produkującym pianki poliuretanowe oraz kleje poliuretanowe. Zlokalizowany jest na terenie WSSE INVEST-PARK, W podstrefie Nowa Ruda – Słupiec, przy ulicach Spacerowa – Zagórze.

O zaliczeniu ORION PU Sp. Z O.O. – Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda do grupy zakładów o dużym ryzyku decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na jej terenie materiałów niebezpiecznych. Zakład stosuje dwie grupy materiałów niebezpiecznych.
Pierwsza grupa to gazy skroplone magazynowane w podziemnych i naziemnych zbiornikach. Gazy te to łatwopalne ciecze których cięższe od powietrza opary mogą z nim tworzyć mieszaniny wybuchowe. Wdychanie oparów tych gazów może wywoływać uczucie senności, bóle i zawroty głowy a w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w otoczeniu . Kontakt z gazami w stanie ciekłym może powodować odmrożenia .
Druga grupa materiałów niebezpiecznych to ekotoksyczne ciecze mogące skazić glebę i wodę powodując długotrwałe skutki w środowisku.
Materiały z tych dwóch grup wykorzystane są do produkcji pian a z grupy drugiej do produkcji klejów i znajdują się w gotowych wyrobach.
Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie ORION PU Sp. Z O.O. – Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie znajdują się również inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują O zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku.

Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w ORION PU Sp. z o. o. – Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie osoba kierująca zakładem niezwłocznie informuje:

 • Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu , delegaturę zamiejscową w Wałbrzychu.

W przypadku realnej możliwości rozprzestrzeniania zagrożenia poza granice zakładu kierujący działaniami ratowniczymi przekazuje informacje do Służby Dyżurnej Straży Miejskiej lub Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowa Ruda ( Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich do spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności). Działania wymagające alarmowania i ostrzegania mieszkańców Nowej Rudy realizowane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2014 Burmistrza Nowej Rudy Szefa Obrony Cywilnej Miasta , z dnia 26 czerwca 2016.

Lp.

Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

 

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

 

W każdym przypadku ogłoszenia alarmu przedstawiciele społeczeństwa powinni zachować się zgodnie z następującymi wskazówkami:

 1. Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
 2. Przebywając na terenie otwartym:
  •  zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  •  opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  •  postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
  •  chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów.
 3. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
  • zawiadomić sąsiadów,
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej , TV kablowej lub na lokalne portale internetowe,
  • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
  • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
  • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.).
  • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
  • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

ORION PU Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie opracował i przedłożył Dolnośląskiemų Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska odpowiedni raport o bezpieczeństwie.

 

Raport o bezpieczeństwie opisuje główne scenariusze poważnych awarii przemysłowych, do jakich może dojść w ORION PU Sp. z o. o. – Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie. Do scenariuszy tych należą m.in. następujące zdarzenia:

 • rozszczelnienie lub przerwanie połączenia elastycznego fazy ciekłej pomiędzy autocysterną z gazem skroplonym a króćcem rozładunkowym,
 • przepełnienie zbiornika magazynowego z gazem skroplonym,
 • rozładunek zbiornika magazynowego z gazem skroplonym do otoczenia,
 •  pożar magazynu wyrobów gotowych.

Wskazane wyżej scenariusze zostały opisane w postaci reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych, dla których wykonano obliczenia pozwalające ocenić ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, na środowisko naturalne oraz zagrożenia dla infrastruktury. Poszczególne scenariusze opisują potencjalne zagrożenie w wyniku wybuchu i pożaru lub wystąpienia skażenia chemicznego.

Większość przewidywanych skutków poważnych awarii przemysłowych ograniczy się do terenu ORION PU Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie i nie będzie stwarzało zagrożenia dla społeczeństwa. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku awarii o rozmiarach katastrofy, jej skutki nie będą odczuwalne poza terenem zakładu.

W ORION PU Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie, zgodnie z Systemem Bezpieczeństwa stosuje się zasadę wielowarstwowego zabezpieczenia instalacji i zakładu jako całości przed wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych. Zasada zabezpieczenia, o której mowa wyżej, jest zgodna z zasadami określonymi w literaturze jako Analiza Warstw Zabezpieczeń (AWZ) lub w opracowaniach anglojęzycznych jako Layer Of Protection Analysis (LOPA).

Zasada wykonywania zabezpieczeń według metodyki warstw zabezpieczeń oznacza stosowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych na przynajmniej trzech tak zwanych warstwach:

 • zapobiegania,
 • ochrony (zwalczania skutków awarii awarii),
 • przeciwdziałania (ograniczania wpływu skutków awarii).

Elementy zabezpieczeń technicznych działają w sposób ciągły lub są uruchamiane w sytuacji wystąpienia awarii. Ponadto w każdym przypadku wystąpienia awarii przemysłowej działania ratownicze podejmuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie.

 

Informacja na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na przypadek wystąpienia awarii na terenie zakładu ORION dostępna jest również w wersji do pobrania:

Plik PDF [232,76 KB]